Gegevensbescherming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Privacybeleid Datenschutzerklärung

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door ons deze informatie te verstrekken. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze gastheer.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Dr. Bernhard Hofer, Brienner Str. 13, 80333 München, Duitsland

Telefoon: 089-292679
e-mail: hofer@darmsprechstunde.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van het DPA)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan het belang van de partijen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Content technologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies op te slaan in uw browser en om deze toestemming te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs cookie opgeslagen in uw browser, die de toestemming die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemming opslaat. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de cookie-provider Borlabs.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u het Borlabs-cookie zelf verwijdert of totdat het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van het Borlabs-cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs cookie-inhoudstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van de aanmaak van het commentaar, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien we de commentaren op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Opslagduur van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. beledigende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Juridische grondslag

De opslag van opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

5. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de beheerder van de website in staat om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Daarbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens combineren in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn of haar eindapparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

browser plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

IONOS Web Analytics

Deze website maakt gebruik van de analyse diensten van IONOS WebAnalytics (hierna: IONOS). De aanbieder is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur. In het kader van analyses met IONOS kunnen bezoekersaantallen en -gedrag (bijv. aantal pageviews, duur van een websitebezoek, bounce rates), bezoekersbronnen (d.w.z. van welke pagina de bezoeker komt), bezoekerslocaties en technische gegevens (browser- en besturingssysteemversies) worden geanalyseerd. Voor dit doel slaat IONOS met name de volgende gegevens op:

 • Verwijzer (eerder bezochte website)
 • Opgevraagde webpagina of bestand
 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt toesteltype
 • Tijdstip van toegang
 • IP-adres in anonieme vorm (alleen gebruikt om de locatie van de toegang te bepalen)

Volgens IONOS is de gegevensverzameling volledig anoniem, zodat ze niet kan worden herleid tot individuele personen. Cookies worden niet opgeslagen door IONOS WebAnalytics.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door IONOS WebAnalytics verwijzen wij u naar het IONOS privacybeleid op de volgende link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Orderafhandeling

We hebben een contract gesloten met IONOS voor de verwerking van de bestellingen. Dit contract is bedoeld om ervoor te zorgen dat IONOS uw persoonlijke gegevens behandelt in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming.

WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van de WordPress-tool Stats om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De provider is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker over de pagina's heen mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De aldus verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor het opslaan geanonimiseerd.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door in uw browser een opt-out cookie in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Google Advertenties

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden uitgevoerd op basis van de gebruikersgegevens die bij Google beschikbaar zijn (bijv. locatiegegevens en interesses) (target group targeting). Wij als website-exploitanten kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zijn serviceproducten zo effectief mogelijk op de markt te brengen.

Google-conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversie tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld beoordelen welke knoppen op onze website hoe vaak zijn aangeklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie die kan worden gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Google zelf maakt gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. plugins en gereedschap

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. De verbeterde privacymodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube-partners uit. YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan na het starten van een video of gebruik maken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Het is mogelijk dat na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerking wordt geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Bij reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de gebruiker op de website doorbrengt of muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. E-handel en betalingsaanbieders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

8. eigen diensten

Behandeling van de gegevens van de aanvrager

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke vereisten en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om te beslissen of er een arbeidsverhouding moet worden aangegaan. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinleiding) en - indien u toestemming heeft gegeven - Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een baan afwijst of als wij uw sollicitatie intrekken, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u bij ons hebt ingediend tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO). De gegevens worden dan gewist en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. een DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Toelating tot de aanvragende pool

Als wij u geen baan aanbieden, bestaat de mogelijkheid om u in onze pool van sollicitanten op te nemen. Als u wordt geaccepteerd, worden alle documenten en gegevens van uw aanvraag doorgegeven aan de kandidatenpool, zodat wij contact met u kunnen opnemen in geval van een passende vacature.

De toelating tot de aanvragende pool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit de pool van aanvragers verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de aanvragende pool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.